De Quickscan

Het boek “Over Dienstbaarheid” is opgebouwd vanuit 10 hoofdstukken, die elk een uitdaging én een puzzelstukje vormen in het creëren van een klantgericht lokaal bestuur. Elk van deze puzzelstukken – die uiteraard allen sterk met elkaar verbonden zijn – vertrekt vanuit een positief geformuleerde ambitie die elk lokaal bestuur in meer of mindere mate waarmaakt.

Start de quickscan!

Deze ambities werden in de vorm van een quickscan vertaalt in telkens 5 stellingen – die ook in het boek te vinden zijn – waarop u uw lokaal bestuur kan scoren. Dit telkens op een 7-punts Likert-schaal van 0 tot en met 6, waarbij een lage score aangeeft dat u zich niet herkent in deze stelling, en een hoge score dat u zich net wel (sterk) herkent in de uitspraak. De verwerking van alle scores vertaald zich dan weer in een totaalbeeld waar uw sterktes en werkpunten in worden weergegeven, en die u bij het beëindigen van de scan kan inkijken.

Deze quickscan heeft als doel om het denken en praten over klantgericht lokaal bestuur te stimuleren, en heeft niet de ambitie om een sluitende en wetenschappelijk gevalideerd instrument te zijn. Het is dus veeleer een werkinstrument en discussieopener dan een op zichzelf staande objectieve analyse. U kan met deze scan op verschillende manieren aan de slag:

  • Op uw eentje, uit gezonde nieuwgierigheid en als stimulans om na te denken over de eigen werking, dienst of departement
  • Als gezamenlijke oefening met het team, waar het gezamenlijk kiezen van een score bij elke vraag soms tot eensgezindheid, maar even vaak tot diversiteit in meningen zal leiden. En dus tot discussie, uitwisseling en een boeiend leermoment
  • Als voorafgaand analyse-instrument, wanneer elk lid van het management- of ander team individueel scoort, en nadien de gelijkenissen en verschillen input geven voor een gezamenlijke discussie
  • En uiteraard op elke andere manier die u zinvol lijkt …

Voorkennis is niet vereist, dus ook zonder het boek te hebben gelezen kan u perfect met deze tool aan de slag. Mocht u na invullen van deze quickscan echter benieuwd zijn hoe uw sterktes te maximaliseren en uw aandachtspunten te verhelpen, kan het boek uiteraard zinvolle insteken geven …

Start de quickscan!